MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy https://www.psp-wierzbica.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • audiodeskrypcja mediów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
 • część plików może być niedostępna cyfrowo 
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • skróty klawiaturowe

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Rafał Tuzimek.
 • e-mail: [email protected]
 • Telefon 48 618 25 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.  (zgłoszenia)

Skargi i odwołania

Na nie dotrzymanie terminów oraz odmowę wnoszący żądanie możne złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
  w Wierzbicy
 • Adres: Wierzbica, ul. Żeromskiego 62, 26-680 Wierzbica
 • e-mail: [email protected]
 • Telefon: 48 618 25 17

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Do budynku A prowadzi główne wejście od ulicy Żeromskiego; prowadzą do niego schody, podjazdu dla niepełnosprawnych brak. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście z tyłu szkoły od strony placu zabaw posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, lecz nie posiada pochylni wewnętrznej do wejścia do szkoły.

Do Budynku B prowadzi główne wejście od ul. Wiatracznej ze schodami i równią pochyłą dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność korytarzy i schodów

 • W budynkach na każdym piętrze znajduje się korytarz.
 • Budynek A posiada 3 wyjścia ewakuacyjne, budynek B – 4.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane. Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynków. Korytarze w obu budynkach maja szerokość minimum 2m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajdują się gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pokój nauczycielski, sala świetlicy.
 • W każdym budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek B od ul. Wiatracznej posiada wewnątrz platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

Pomoc i bezpieczeństwo

 • Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do obu budynków są pracownicy obsługi.
 • Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez zewnętrzny monitoring wizyjny
  i alarm.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content