MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WIERZBICY
ROK SZKOLNY 2021/2022

Program opracowały:

Arleta Łyżwa
Elżbieta Gawlik
Joanna – Bernadzikiewicz Zielonka

WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Zawiera on cele, treści programowe, zadania osób odpowiedzialnych za realizację, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty, metody  i formy pracy. Adresatami programu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele.

  Podstawą  prawną do opracowania programu są:  
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 94)
 • Ustawa Prawo oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego poz. 325
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1322)
    WSTĘP   W procesie edukacji orientacja zawodowa i doradztwo zawodowa wpisują się w program profilaktyczno – wychowawczy szkoły. Prowadzenie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywa się na wszystkich szczeblach kształcenia: w klasach I-VI orientacja zawodowa, w klasach VII- VIII doradztwo zawodowe. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradztwa zawodowego jest pomoc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i odpowiedniego profilu klasy. Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.  
 1. Cel główny WSDZ:
 2. Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
 3. Cele szczegółowe:
 4. Celem orientacji zawodowej w klasach I – III szkoły podstawowej jest:
  1. wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy,
  2. rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji,
  3. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji,
  4. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
  5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, zdolności, umiejętności.
 5. Celem orientacji zawodowej w klasach IV -VI szkoły podstawowej jest:
  1. poznawanie własnych zasobów,
  2. zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy,
  3. kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji,
  4. stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
 6. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej jest:
  1. przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery,
  2. podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów,
  3. wyposażenie w informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji,
  4. podnoszenie świadomości uczniów w braniu odpowiedzialności za indywidualny rozwój osobisty,
  5. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu,
  6. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
  7. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
  8. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
  9. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
  10. poznanie możliwych form zatrudnienia,
  11. poznanie lokalnego rynku pracy,
  12. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  13. poznanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
  14. pogłębienie wiedzy na temat różnorodności zawodów,
  15. pogłębienie wiedzy uczniów na temat możliwości, zdolności, umiejętności, cech osobowości oraz indywidualnych ograniczeń (stan zdrowia),
  16. kreowanie proaktywnych postaw ucznia we współczesnym świecie.
 • Zadania szkoły w realizacji programu  uwzględniającego WSDZ:
 1. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez szkolnego doradcę zawodowego, pedagoga, nauczyciela bibliotekarza.
 2. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół.
 3. Doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
 4. Udzielanie porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć, warsztatów aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.
 6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno –pedagogiczne, szkoły ponadpodstawowe itp.
 8. Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły.
 9. Włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym.
 1. Formy pracy adresowane do uczniów:
 2. Zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej.
 3. Zajęcia umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji, umiejętności
 4. Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie.
 5. Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach oraz rynkach pracy.
 6. Udzielanie indywidualnych porad uczniom.
 7. Spotkania z przedstawicielami szkół programowo wyższych.
 8. Spotkania z osobami wybranych zawodów np: bibliotekarz, sprzedawca, fryzjer, przedsiębiorca.
 1. Metody stosowane w poradnictwie grupowym:
  1. Aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, drama.
  2. Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).
  3. Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne.
  4. Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.
  5. Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie kreatywne, gry i zabawy.
 1. Sposoby realizacji działań doradczych
Działania doradcze uwzględniające WSDZ, realizowane są w ramach:
 1. Lekcji wychowawczych.
 2. Lekcji przedmiotowych.
 3. Zajęć z pedagogiem i zajęć z psychologiem.
 4. Zajęć z doradcą zawodowym.
 5. Zajęć pozalekcyjnych.
 1. Wycieczek (wycieczki zawodoznawcze).
 2. Prowadzenia tablic zawodoznawczych/gazetek szkolnych.
 • Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 lutego 2019 r.
 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych
 2. Poznanie siebie
Uczeń:
 • opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
 • prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
 • podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
 • podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 1. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
 • opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
 • omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
 • opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
 • uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
 • wskazuje treści, których lubi się uczyć;
 • wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
 • opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 • próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.
 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych
 1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
 • określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
 • wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
 • prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.
 1. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
 • wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
 • opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
 • podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.
 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
 • wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
 • wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
 • samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.
 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
 • opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 • próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.
 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkół podstawowych
 2. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
 1. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
 • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
 • wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
 • dokonuje autoprezentacji;
 • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
 • analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
 • analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
 • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
 • określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
 • planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.
 • Program działań związanych z realizacją doradztwa zawodowego określa 
 1. załącznik nr 1 – dla klas I–III szkół podstawowych
 2. załącznik nr 2 – dla klas IV–VI szkół podstawowych
 3. załącznik nr 3 – dla klas VII–VIII szkół podstawowych
 
 1. Treści z zakresu doradztwa zawodowego oznaczamy:
 2. W klasach I – III skrótem OZ – orientacja zawodowa
 3. W klasach IV- VI skrótem OZ – orientacja zawodowa
 4. W klasach VII – VIII skrótem DZ – doradztwo zawodowe
 
 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez szkolnego doradcę zawodowego, pedagoga, psychologa, wychowawców
i nauczycieli  w ramach:
 1. Lekcji dla klas VII i VIII realizowanych po 10 godzin rocznie przez doradcę zawodowego.
 2. Lekcji wychowawczych i
 3. Wizyt i wycieczek zawodoznawczych.
 4. Spotkań prowadzonych przez specjalistów, np.: pracowników z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,
 1. Efekty wdrożenia programu
 WSDZ zakłada, że uczniowie:
 1. Poznają siebie, określają swoje zainteresowania, uzdolnienia oraz kompetencje i predyspozycje zawodowe.
 2. Poznają swoje mocne i słabe strony.
 3. Poznają różne grupy zawodów – ich zadania i czynności.
 4. Poznają wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne do wykonywania różnych zawodów.
 5. Wypełniają kwestionariusz zainteresowań zawodowych, kwestionariusz zainteresowań i preferencji zawodowych
 6. Poznają zasady rekrutacji do szkół.
 7. Planują swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową.
 
 • Monitoring i ewaluacja
Ewaluacja z realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco na podstawie rozmów z uczniami (autoanaliza, informacja zwrotna), rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz dokumentacji szkolnej. Ewaluacja odnosi się do wszystkich rodzajów działań z uczniami: udzielanej informacji, rozmów z uczniami, pracy grupowej. Informacja zwrotna od uczniów i rodziców o ocenie przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego. Dzięki ewaluacji można będzie dokonać aktualizacji działań doradczych, odkryć aktualne potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców, a także nauczycieli.
 • WYTYCZNE DO PRACY ZDALNEJ
 
 • Lekcje zdalne (on-line) –  klasy 7-8, odbywają się za pomocą platformy MS Teams
 • Przesyłanie materiałów drogą elektroniczną ( platforma office 365, e-dziennik)
 • Konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego lub platformy MS Teams
 • Nowe oferty edukacyjne oraz informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będą udostępnione na stronie szkoły
www.psp-wierzbica.pl i  przez e-dziennik.
 • PODSUMOWANIE
Efektem końcowym realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy. Zapoznano Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 20.09.20r. oraz przyjęto do realizacji. Załącznik nr 1   PROGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM W 2021/2022  DLA KLAS I -III  
OBSZAR TEMATYKA DZIAŁAŃ MIEJSCE  REALIZACJI FORMY I METODY ODBIORCY REALIZATORZY/ SOJUSZNICY TERMIN UWAGI
Poznawa-nie siebie. Kim jestem? /-zajęcia dotyczące określania swoich zainteresowań/ sale lekcyjne -rozmowa kierowana, -metody projekcyjne, -praca w małych grupach, -konkurs, -tablica dydaktyczna Klasy I-III Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały  rok
Poznawanie siebie. Precyzowanie własnego sukcesu. /-odkrywanie własnych talentów w działaniach domowych i szkolnych/   sale lekcyjne GBP w Wierzbicy -dyskusja, -działania praktyczne, –ekspresja plastyczna, – scenki sytuacyjne Klasy I-III Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog, bibliotekarz cały  rok
Moje emocje – jak o nich rozmawiać? /do kogo się zwrócić o pomoc w opanowaniu emocji wywołanych trudną sytuacją w szkole i w domu?/       sale lekcyjne – ćwiczenia komunikacji i zachowań społecznie pożądanych, – drama Klasy I-III Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały  rok
Co robię najlepiej? /-zajęcia dotyczące swoich mocnych stron w różnych obszarach/. sale lekcyjne – pokazy talentów, -pogadanka, – praktyczna-projekt Klasy I-III Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały  rok
Świat zawodów i rynek pracy. Przewodnik po zawodach. /-poznanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu, zawody rodziców/ sale lekcyjne -tabela, -konkurs, -tablica dydaktyczna, – spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawiciela-mi różnych zawodów Klasy I-III wychowawcy, nauczyciele, rodzice   cały  rok
Różne role zawodowe w zabawie. /-opis specyfiki pracy  wybranych zawodów z wykorzystaniem narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem/ sale lekcyjne -dyskusja, -rozmowa kierowana, -działania praktyczne, -scenki sytuacyjne Klasy I-III wychowawcy, nauczyciele cały  rok
Praca w życiu człowieka. /- praca w życiu człowieka, intuicyjne określanie wartości pracy w szkole i w domu, zawody rodziców/ sale lekcyjne -zabawy symulacyjne pracy zawodowej w zawodach reprezentowa-nych przez rodziców, znajomych   Klasy I-III wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, bibliotekarz, pielęgniarka, rodzice   cały  rok
Czy marzenia pomagają w wyborze zawodu? /- poznanie karier zawodowych znanych osób świata nauki, biznesu, rozrywki; – określanie w ekspresji plastycznej lub słownej własnych marzeń do realizacji w dorosłym życiu/ sale lekcyjne – rozmowa, – drama, – działania praktyczne (plastyczne i techniczne) Klasy I-III wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz psycholog, pedagog, pielęgniarka, rodzice   cały  rok
Rynek eduka-cyjny i uczenie się przez całe życie Nauka w szkole – czy może być przyjemna? sale lekcyjne – warsztaty, –  gry symulacyjne, – dyskusja Klasy I-III wychowawcy, nauczyciele   cały  rok
Jak być motywującym rodzicem? /-pogadanka dla rodziców, storna internetowa;  spotkania informacyjno-doradcze, konsultacje indywidualne/. szkoła – słowna, Rodzice psycholog, wychowawcy   II semestr
Planowa  nie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji eduka-cyjno- zawodo wych Kim chcę zostać w przyszłości? /-związek między zainteresowaniem a zawodem na wybranych przykładach/. sale lekcyjne – dyskusja, – działania, praktyczne, – scenki sytuacyjne Klasy I-III   Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele pedagog   cały  rok
Wycieczki zawodoznawcze /- zdobywanie wiedzy na temat różnorodności zawodów na rynku pracy/ zwiedzanie ciekawych miejsc zawodozna-wczych – słowna – opisowa, – pokaz Klasy I-III wychowawcy, nauczyciele zgodnie z planem wycieczek
      Załącznik nr 2   PROGRAM  REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM W 2021/2022  DLA KLAS IV -VI  
OBSZAR TEMATYKA DZIAŁAŃ MIEJSCE REALIZACJI METODY I FORMY ODBIORCY REALIZATORZY/ SOJUSZNICY TERMIN UWAGI
Poznawanie siebie. Kim jestem? /-zajęcia dotyczące rozpoznawania własnych zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji/. sale lekcyjne -zajęcia z wychowawcą, -konsultacje indywidualne i grupowe Klasy IV-VI Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały  rok
Poznawanie siebie. Precyzowanie własnego sukcesu./- wprowadzenie pojęcia sukcesu; postawa wobec siebie determinuje postawy innych wobec mnie; -postawa na początku zadania przesądzi o sukcesie końcowym; – uczenie się odkrywania ciekawych, przyjemnych tematów z poszczególnych przedmiotów, – opowiadanie przebiegu zdarzeń zgodnie z ich chronologią;/. sale lekcyjne GBP w Wierzbicy -metody projekcyjne, -inscenizacje, -autoprezenta cja, – rozmowa kierowana Klasy IV-VI Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog, bibliotekarz cały  rok
Postawa to nie tylko tzw. „sposób bycia”. – wyraża zrozumienie odbieranej wypowiedzi przez gest i mimikę, kulturalne zachowanie; rozpoznaje – znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała). – dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację wypowiedzi) rozmowa to nadawanie komunikatów; – dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej, takiej jak: prośba, pytanie, odmowa, wyjaśnienie, powiadomienie, zaproszenie, przekonywanie; świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące, pytające – słuchanie ze zrozumieniem to posługiwanie się tym samym kodem językowym rozmówców;/ sale lekcyjne -warsztaty, -systemowe porządkowanie informacji, samodzielnie gromadzonej, inscenizacji, – scenki, – sytuacyjne elementy dramy, Klasy IV-VI Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały  rok
Moje emocje – jak o nich rozmawiać? Do kogo się zwrócić o pomoc w opanowaniu emocji wywołanych trudną sytuacją w szkole i w domu. /- werbalizacja emocji elementem niezbędnym w uzyskaniu pomocy; – odkrywanie przyjemności w pozytywnego, społecznie oczekiwanego radzenia sobie w trudnych momentach; – przekonstruowanie porażki jako wstępu do sukcesu. – określanie sytuacji wywołujących przyjemne emocje w szkole, w domu, na spotkaniach rówieśniczych; – opisywanie sytuacji przyjemnych czynnikiem wywołującym  przyjemne emocje; – kreatywność jest podstawą pozytywnych emocji, a emocje negatywne są przyczynkiem do kreatywnego myślenia/.   sale lekcyjne – ekspresja plastyczna i/lub słowna,  – metody projekcyjne, – drama Klasy IV-VI Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały  rok
Co robię najlepiej? /-zajęcia dotyczące swoich mocnych stron w różnych obszarach./ sale lekcyjne – pogadanka, – rozmowa, – kierowana Klasy IV-VI wychowawcy, psycholog cały  rok
Wartości pracy i etyki zawodowej /-zajęcia dotyczące wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej/ sale lekcyjne -autorefleksja, – pogadanka, Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, cały  rok
Świat zawodów i rynek pracy Czy marzenia pomagają w wyborze zawodu?/- pasja-hobby jako rozwijanie talentów w realizacji marzeń; – zapoznanie z sylwetkami pasjonatów w różnych dziedzinach życia i nauki, – określenie sponsorów realizacji marzeń/ sale lekcyjne – rodzinne drzewo zawodowe, -mapa myślowa do postaw Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog , rodzice cały  rok
Prezentacja zawodów. /- wyszukiwanie informacji na temat rodzajów zawodów oraz ich charakterystyka/   sale lekcyjne – warsztaty,  -scenki sytuacyjne, – metody projekcyjne, -pogadanka Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog , bibliotekarz, pielęgniarka, rodzice II semestr
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie Nauka w szkole – czy może być przyjemna? /- sposoby porozumiewania się z rówieśnikami, rodzicami, rówieśnikami. – autoprezentacja to element decydujący o otrzymaniu dobrej oceny; – hierarchizowanie nagród za wykonanie etapów lub całości działań; – pozyskiwanie pomocy jest elementem sukcesu w każdej dziedzinie;/. sale lekcyjne -warsztaty,  -scenki sytuacyjne, – metody projekcyjne, Klasy IV-VI Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, bibliotekarz cały  rok
Do czego przydaje się wiedza? /-zastosowanie wiedzy w praktyce, – zadawanie rzeczowych pytań/   sale lekcyjne – pogadanka, – warsztaty na lekcjach, Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy cały  rok
Jestem aktywna i działam na rzecz Szkoły /-udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, aktywny udział w programach itp;/ szkoła – scenki, – sytuacyjne elementy dramy, inscenizacji, Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz, psycholog, pedagodzy cały rok
Wolontariat wstępem do zawodu /-praca w Szkolnym Kole Wolontariatu, praca w samorządzie uczniowskim/ szkoła, zajęcia w terenie – praca zespołowa Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele, psycholog, opiekun Caritas cały rok
Jak być motywującym rodzicem? /-pogadanka dla rodziców -storna internetowa;  spotkania informacyjno-doradcze, konsultacje indywidualne/. szkoła – słowna,  -konsultacje indywidualne Rodzice wychowawcy   II semestr
Planowa  nie własnego rozwoju i podejmo-wanie decyzji edukacyjnozawodo-wych Kim chcę zostać w przyszłości? /-związek między zainteresowaniami,  hobby, posidanymi umiejętnościami, zdolnościami a zawodem/. sale lekcyjne – mapa myśli, – praca indywidualna, – praca w grupach. Klasy IV-VI wychowawcy, nauczyciele cały  rok
Wycieczki zawodoznawcze /- zapoznanie z wybranymi zawodami i rynkiem pracy/   zajęcia w terenie – słowna – opisowa, – pokaz Klasy IV-VI nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog zgodnie z planem wycieczek
      Załącznik nr 3   PROGRAM  REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM W 2021/2022  DLA KLAS VII -VIII  
OBSZAR TEMATYKA DZIAŁAŃ MIEJSCE REALIZACJI METODY I FORMY ODBIORCY REALIZATORZY/ SOJUSZNICY TERMIN UWAGI
Poznawa-nie własnych zasobów Kim jestem? /-zajęcia dotyczące rozpoznawania własnych zasobów (zainteresowania, kompetencje, predyspozycje zawodowe), konsultacje indywidualne i grupowe/ gabinet psychologa i pedagoga, sale lekcyjne   -rozmowa kierowana, – metody projekcyjne, – praca w grupach, – tablica dydaktyczna Klasy VII-VIII Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog cały rok
Ograniczenia czy możliwości /-zajęcia dotyczące predyspozycji zawodowych, -konsultacje indywidualne/ gabinet psychologa i pedagoga, sale lekcyjne -metody projekcyjne, – inscenizacje, – autoprezentacja, – pogadanka Klasy VII-VIII doradca zawodowy, pielęgniarka, wychowawcy, psycholog cały  rok
Co robię najlepiej? /-zajęcia rozwijające uzdolnienia/ gabinet psychologa i pedagoga, sale lekcyjne – pogadanka,  – rozmowa kierowana Klasy VII-VIII wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele prowadzący zajęcia przedmiotowe cały  rok
Jakie wartości są dla mnie ważne? Wartości pracy i etyki zawodowej. /-zajęcia dotyczące wartości z uwzględnieniem  wartości pracy i etyki zawodowej; wycieczki zawodoznawcze; spotkania  z przedsiębiorcami firm/.   sale lekcyjne – gra dydaktyczna, – autorefleksja, – pogadanka, Klasy VII-VIII doradca zawodowy, wychowawcy, pedagog, rodzice, przedstawiciele firm, przedsiębiorcy cały  rok
Moje umiejętności – moje sukcesy. /-zajęcia dotyczące rozpoznawania umiejętności, cech charakteru, osobowości, mocnych i słabych stron/ sala lekcyjna -dyskusja, -praca indywidualna, – praca w parach i małych grupach Klasy VII doradca zawodowy IX
Zdolności i uzdolnienia. /-zajęcia dotyczące rozpoznawania zdolności, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych/ sala lekcyjna – asocjogram, – praca w grupach, – plakat, – giełda pomysłów, – zdanie niedokończone Klasy VII doradca zawodowy IX – X
Moje portfolio /-zajęcia mające na celu przygotowywanie teczek „portfolio”. Konsultacje indywidualne i grupowe/ sala lekcyjna – giełda pomysłów, – dyskusja, – praca w grupach Klasy VII doradca zawodowy, informatyk, pedagog szkolny, rodzice cały  rok
Rozpoznaję swoje aspiracje. /-zajęcia mające na celu określenie aspiracji i potrzeb w zakresie własnego rozwoju i możliwych sposobów ich realizacji/   sala lekcyjna – autorefleksja, – dyskusja, – praca grupowa, – metoda przewodniego tekstu, -praca grupowa, – rozmowa kierowana,   -dyskusja Klasy VIII doradca zawodowy I semestr
Czy i ja mogę być bohaterem? /-zajęcia mające na celu rozpoznawania swoich ograniczeń w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych/. sala lekcyjna -studium przypadku, – praca z tekstem, – dyskusja, – praca w grupach Klasy VIII doradca zawodowy I semestr
Świat zawodów i rynek pracy Marzenia do spełnienia /-spotkania z przedstawicielami zawodów oraz  z inspirującymi osobami/   sale lekcyjne -metody projekcyjne, – inscenizacje, – autoprezentacja, Klasy VII-VIII doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog   cały  rok
Wiedza o zawodach  a kariera zawodowa mojego dziecka. /-spotkania informacyjno-doradcze, konsultacje indywidualne/ sale lekcyjne pogadanka, Klasy VII-VIII doradca zawodowy, wychowawcy, pedagog, psycholog, cały  rok
Kącik zawodoznawczy /- informacje dotyczące  doradztwa zawodowego w szkole i poza nią/     tablica dydaktyczna na korytarzu -gazetka szkolna na korytarzu,   Klasy VII-VIII doradca zawodowy,   cały rok
Zawody wokół nas. /- wyszukiwanie i analizowanie informacji nt. wybranych zawodów z uwzględnieniem składowych ich opisów, w tym dróg ich zdobywania/   sala lekcyjna – rozmowa dydaktyczna, -dyskusja, – praca w grupach, – prezentacja wybranych zawodów Klasy VII doradca zawodowy I semestr
Co wiem o zawodach? /-spotkania z przedstawicielami zawodów/   sale lekcyjne – prezentacja wybranych zawodów, Klasy VII-VIII doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz, pedagog, psycholog cały rok
Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy? /- wyjaśnianie zjawisk i trendów zachodzących we współczesnym rynku pracy/   sala lekcyjna – mapa mentalna, – praca w grupach, – burza mózgów, – mini wykład Klasy VIII doradca zawodowy I semestr
Moje zasoby i preferencje a oczekiwania pracodawców. /- porównanie własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców/   sala lekcyjna – praca w grupach, – studium przypadku, – analiza tekstu źródłowego, – autorefleksja Klasy VIII doradca zawodowy I semestr
Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie. /- dokonanie autoprezentacji/   sala lekcyjna – pogadanka, – burza pomysłów, – mapa mentalna, – drama Klasy VIII doradca zawodowy, wychowawcy cały rok
Praca jako wartość w życiu człowieka. /- uzasadnianie znaczenia pracy w życiu człowieka/   sala lekcyjna – asocjogram, – praca w grupach, – dyskusja kierowana, -gra dydaktyczna, – zdanie niedokończone Klasy VII doradca zawodowy I semestr
Wolontariat wstępem do kariery. /-dokonanie analizy znaczenia i możliwości doświadczenia pracy/ sala lekcyjna – kula śnieżna, – giełda pomysłów, – praca w grupach, – dyskusja, – pokaz filmu Klasy VII doradca zawodowy I semestr
Rynek eduka-cyjny i uczenie się przez całe życie Jestem aktywna i działam na rzecz Szkoły. /-udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, aktywny udział w programach itp;/ sale lekcyjne – praca zespołowa Klasy VII-VIII doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz, pedagog, psycholog cały rok
Wolontariat wstępem do zawodu. /-zajęcia kompetencji społecznych i zawodowych, samorząd uczniowski/ sale lekcyjne – praca zespołowa Klasy VII-VIII wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog   cały rok
Jak długo się uczymy ? Uczenie się przez całe życie. /-spotkania informacyjne z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych/. sale lekcyjne – pogadanka, – prezentacja multimedialna Klasy VIII doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog II semestr
Jak być motywującym rodzicem? /-pogadanka dla rodziców – storna internetowa;  spotkania informacyjno-doradcze, konsultacje indywidualne/. sale lekcyjne – słowna, -konsultacje indywidualne Rodzice pedagog, psycholog, wychowawcy, doradca zawodowy II semestr
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych /-przekazanie informacji oraz pomoc w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/   e-dziennik, strona szkoły sala lekcyjna -prezentacja Rodzice i uczniowie klas VIII pedagog Doradca zawodowy II semestr
  Szkoły zawodowe szkołami pozytywnego wyboru. / – analiza ofert szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji/   sala lekcyjna – skojarzenia, – dyskusja, – debata, -praca indywidualna, – praca w grupach Klasy VIII doradca zawodowy II semestr
Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych. / -zapoznanie z ofertami szkół ponadpodstawowych, analiza kryteriów rekrutacyjnych do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów / sala lekcyjna – Internet, – praca w grupach, – praca z tekstem (analiza ulotek), – dyskusja Klasy VIII doradca zawodowy II semestr
Szkoła podstawowa i co dalej?  Moja edukacyjna przygoda. / charakterystyka struktury systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce •/ sala lekcyjna – dyskusja, – plakat, – praca w grupach Klasy VII doradca zawodowy II semestr
  Jak długo uczymy się? /- określenie  znaczenia uczenia się przez całe życie/ sala lekcyjna – rozmowa kierowana, -debata, -praca w grupach/parach Klasy VII – VIII pedagog, wychowawcy, doradca zawodowy cały rok
Planowanie własnego rozwoju  i podejmowanie decyzji eduka-cyjno-zawodowych Doradca zawodowy – kto to taki?  /- identyfikowanie osoby i instytucji wspomagających planowanie kariery i wyjaśnienie, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy/   sala lekcyjna – dyskusja, – rozmowa kierowana, –  praca w grupach, – plakat Klasy VII doradca zawodowy IX
Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy? /- planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów/   sala lekcyjna -bank pomysłów, – mapa myśli, – eksperyment,  – rozmowa  -kierowana, – dyskusja, – praca w grupach, – studium przypadku Klasy VII doradca zawodowy II semestr
Jak wybrać szkołę? /- zapoznanie z kryteriami rekrutacyjnymi wybranych szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkoły I stopnia/ sala lekcyjna – kryteria rekrutacyjne- -World Cafe, -dyskusja, -praca w grupach, -praca indywidualna, Q-sort Klasy VIII doradca zawodowy II semestr
Ośmioklasisto co dalej? /-podejmowanie decyzji  o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym, oferta edukacyjna/ sale lekcyjne – konsultacje grupowe i indywidualne Klasy VII-VIII doradca zawodowy, wychowawcy, pedagog,   II semestr
Rekrutacja online. /- rekrutacja online do szkół ponadpodstawowych/ pracownia informatyczna – konsultacje grupowe i indywidualne Klasy VIII doradca zawodowy, pedagog, nauczyciele informatyki II semestr
Kim chcę zostać w przyszłości? /- określanie marzeń, celów i planów edukacyjno-zawodowych na bazie własnych zasobów/ sala lekcyjna – mapa myśli, – praca indywidualna,  -praca w grupach. Klasy VIII doradca zawodowy II semestr
Czy wiesz gdzie znaleźć potrzebne ci informacje? /-gromadzenie aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowo-edukacyjnych, informacja o rekrutacji on-line/   biblioteka, tablica dydaktyczna – zawodozna-wcza, strony internetowe szkół – konsultacje grupowe i indywidualne, Klasy VII-VIII doradca zawodowy, bibliotekarz, nauczyciele, informatyki, pedagog, wychowawcy cały rok
  Wycieczki zawodoznawcze /- zapoznanie z wybranymi zawodami, rynkiem pracy oraz systemem edukacji/   zajęcia w terenie – słowna – opisowa, – pokaz Klasy VII-VIII doradca zawodowy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholog zgodnie z planem wycieczek

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content