MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 996 ze zm.) 

Organizacja pracy szkoły

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor szkoły

Sierpień – cały rok

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Danuta Dujka, Arleta Strzelec,
Renata Syta

Wrzesień

Modyfikacja programu wychowawczo- profilaktycznego

Zespół nauczycieli specjalistów

Wrzesień

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników
i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor szkoły

Sierpień

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Wrzesień

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Wrzesień

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Marzec – kwiecień 2023r.

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły

Wg potrzeb

Modyfikacja zapisów statutowych

Zespół statutowy, wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Dyrektor szkoły, powołani nauczyciele

Marzec

OBSZAR: Dydaktyka

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych, problemowo-zadaniowych, wychowawczego

Przewodniczący zespołów

Cały rok

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, tematycznych
i zawodów sportowych

Zespoły nauczycieli

Cały rok

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie wyników nauczania

Dyrektor szkoły, nauczyciele wg planu nadzoru

Wg planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
oraz z orzeczeniem z PPP

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów
przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Wg planu nadzoru

Obserwacje lekcji

Dyrektor szkoły, wicedyrektor

Wg harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Dyrektor szkoły

Cały rok

 OBSZAR: Opieka i wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Cały rok

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały

Wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, kreatywności
i przedsiębiorczości

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Promowanie zachowań pozytywnych i bezpiecznych wśród uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości patriotycznych, kształtowanie właściwych postaw i wartości

Zespół humanistyczny, zespół nauczycieli polonistów i bibliotekarzy,

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów,
z psychologiem i pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Praca samorządu uczniowskiego

Opiekunowie SU

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych
oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Zespół nauczycieli polonistów               i bibliotekarzy

Cały rok

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców
i opiekunów

Wychowawcy klas

Cały rok

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej

Dyrektor szkoły, nauczyciele, psycholog, pedagodzy

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Zespół wychowawców świetlicy

Cały rok

Catering obiadowy w szkole

GOPS

Cały rok

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

2022/2023

Lp

Uroczystości

Osoby

odpowiedzialne

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.

Inauguracja roku szkolnego

Dyrektor                        i wicedyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele: Dulias L., Nowak D., Goliński S., Wiatr R., Szpara A., Wziątek A

01

         

2.

Dzień Chłopaka

Wychowawcy           klas I-VIII

30

         

3.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dujka D., Chyb G.,       Łyżwa A.

 

07

        

4.

Uroczystość przekazania sztandaru – Dzień Patrona oraz DEN

Oprawa muzyczna:        A. Dzik, A. Szpara. Obsługa sprzętu nagłaśniającego: Nowak D., Stani K.

Dekoracje: Wziątek A., Jaworska A., Śliwa U., Kamienik D.

Obsługa informatyczna: Tuzimek R.

Konferansjer oraz nadzór nad aktem przekazania sztandaru: Goliński S.

Część artystyczna: Gorlicka-Krajewska R., Szyszka J., Jarzembiński T., Kucharczyk M., Bobrowska A., Wiatr R.

Podział hali na sektory dla gości i poszczególnych klas, oznaczenie sektorów: Motyka M., Nogaj I.

Część dotycząca DEN: Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

 

13

        

5.

Ślubowanie uczniów klas I

Wychowawcy klas I

  

28

       

6.

Rocznica odzyskania niepodległości

Dulias L., Wziątek A., Jaworska A., Batorowicz E.,

Szpara A.

  

10

14

       

7.

Przegląd Pieśni Patriotycznej kl.

I-III

Wychowawcy klas I-III

8.

Andrzejki

Wychowawcy, SU

  

24

       

9.

Mikołajki

Mikołajkowe Zawody Sportowe

Wychowawcy

Goliński S., Nowak D.

   

06

      

10.

Jasełka

Nauczyciele-katecheci, Szpara A., Jaworska A., Piskorz R., Dzik A.

   

21

      

11.

Dzień Babci

i Dziadka

Wychowawcy klas I-III

    

20

     

12.

Zabawa choinkowa

Koordynatorki:

Klasy I-III – wych. klas I-III. Klasy IV-VIII – wych. klas 4a, 4b    oraz opiekunowie SU

     

09

    

13.

Dzień Kobiet

Wychowawcy kl. I-VIII

      

08

   

14.

Powitanie Wiosny

Wychowawcy klas       I-VIII w porozumieniu z oddziałowymi Radami Rodziców

      

21

   

15.

Dni Języków Obcych

I. Wójcik

A. Strzelec

R. Syta

R. Szcześniak

      

22–24

   

16.

Dzień Ziemi              na wesoło i zielono

Łyżwa A., Tuzimek K.

       

20

  

17.

Bieg po zdrowie

Motyka M., Dzik A.

        

04

 

18.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

I. Nogaj, Stani K.,

D. Dujka, Wziątek A., Szpara A.

        

04

 

19.

Cała Polska czyta dzieciom

N-le bibliotekarze, Słyk M.,

poloniści klas IV-VIII, wychowawcy klas I-III oraz goście zaproszeni do czytania      

        

10

 

20.

Dzień Matki

Wychowawcy klas I-III

        

26

 

21.

Dzień Dziecka

Wychowawcy w porozumieniu z oddziałowymi Radami Rodziców

         

01.

22.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor i wicedyrektor szkoły, Dulias L., Szyszka J., Wójcik I., Szpara A.,  Dzik A., Wiatr R., Nogaj I., Bernadzikiewicz-Zielonka J., Chyb G.
Wych. klas  I- VIII

         

23

* kursywą oznaczono akcje szkolne (nie organizujemy apelu)

Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada 2022r., 11 listopada 2022r., 26 grudnia 2022r., 6 stycznia 2023r., 8, 9 kwietnia 2023r., 1, 3 maja 2023r., 8 czerwca 2023r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13 października 2022r., 31 października 2022r., 21 marca 2023r., 2 maja 2023r., 23, 24, 25 maja 2023r, 9 czerwca 2023r.

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content