MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 996 ze zm.) 

Organizacja pracy szkoły

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor szkoły

Sierpień – cały rok

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Przewodniczący zespołu wychowawczego

Wrzesień

Modyfikacja programu wychowawczo- profilaktycznego

Zespół wychowawczy

Wrzesień

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników
i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor szkoły

Sierpień

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Wrzesień

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Wrzesień

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Marzec – kwiecień 2022r.

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły

Wg potrzeb

Modyfikacja zapisów statutowych

Zespół statutowy

Wrzesień

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Dyrektor szkoły, powołani nauczyciele

Marzec

 

OBSZAR: Dydaktyka

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów

Cały rok

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, tematycznych
i zawodów sportowych

Zespoły nauczycieli

Cały rok

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie wyników nauczania

Dyrektor szkoły, nauczyciele wg planu nadzoru

Wg planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
oraz z orzeczeniem z PPP

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów
przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Wg planu nadzoru

Obserwacje lekcji

Dyrektor szkoły

Wg harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

 

 

OBSZAR: Opieka i wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Cały rok

Zmiana zapisów w programie wychowawczo-profilaktycznym

Pedagodzy i psycholog

wrzesień

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały

Wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, kreatywności
i przedsiębiorczości

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Promowanie zachowań pozytywnych i bezpiecznych wśród uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości patriotycznych, kształtowanie właściwych postaw i wartości

Zespół nauczycieli historii, przy wsparciu nauczycieli

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Zespół wychowawców świetlicy
i zespół artystyczno-techniczny

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów,
z psychologiem i pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Praca samorządu uczniowskiego

Opiekunowie SU

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych
oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Zespół nauczycieli polonistów               i nauczycieli biblioteki

Cały rok

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców
i opiekunów

Wychowawcy klas

Cały rok

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej

Dyrektor szkoły, nauczyciele, psycholog, pedagodzy

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Zespół wychowawców świetlicy

Cały rok

Catering obiadowy w szkole

Sekretariat szkoły

Cały rok

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

3 września 2021 r.

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

wrzesień 2021 r. 

Wybory do samorządu uczniowskiego

Opiekunowie SU

wrzesień 2021 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Wychowawcy

październik 2021 r.

Ślubowanie klasy pierwszej

Wychowawcy klas pierwszych

17 listopada 2021 r.

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy i pozostali n-le

10 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

L. Dulias, K. Stani, zespół artystyczno-techniczny

listopad 2021 r.

Andrzejki szkolne

Wychowawcy, Opiekunowie SU

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki szkolne

Wychowawcy klas

21 grudzień 2021 r.

Jasełka i wigilia szkolna

Nauczyciele katecheci, Zespół edukacji wczesnoszkolnej

23 – 31 grudzień 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

– 

grudzień 2021 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Wszyscy nauczyciele

21 stycznia 2022 r.

Dzień Babci i Dziadka

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

24 stycznia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

27 stycznia 2022 r.

Zebranie z rodzicami (wywiadówka półroczna)

Wychowawcy

15 luty 2022 r.

Walentynki

Wychowawcy świetlicy, SU

luty 2021 r.

Zabawa choinkowa

Wychowawcy klas I-III, SU

31 stycznia13 luty 2022 r.

Ferie zimowe

– 

8 marca 2022 r.

Uroczystości szkolne związane
z Dniem Kobiet

Wychowawcy klas

  kwiecień 2022 r.

Rekolekcje wielkopostne

Szkolne Koło Caritas 

      1419 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

– 

26 kwietnia 2022 r.

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

24 – 26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

 Powołane zespoły nauczycieli

Maj/czerwiec 2022 r.

Szkolne uroczystości związane
z Dniem Matki i Ojca

Wychowawcy klas  

1 czerwca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Nauczyciele wychowania fizycznego,Wychowawcy klas

16 czerwca 2022 r.

Boże Ciało

– 

7 czerwca 2022 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wszyscy nauczyciele

15 czerwca 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły, Rada pedagogiczna 

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele 

sierpień 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Powołani nauczyciele

sierpień 2022 r.

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły, Rada pedagogiczna

Dni ustawowo wolne od pracy:        

11 listopada 2021r., 25,26 grudnia 2021r. , 6 stycznia 2022r., 17,18 kwietnia 2022r., 1,3 maja 2022r., 16 czerwca 2022r.                                                               

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 15 października 2021r. , 12 listopada 2021r.,  2 maja 2022r. , 1 czerwca 2022r. , 17 czerwca 2022r.

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content